แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล

ชนเผ่าพื้นเมืองมานิ

แบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองมานิ 

!!!!  เฉพาะเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการด้านข้อมูลเท่านั้น !!!!

ใช้เพื่อการบันทึกข้อมูลประวัติบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถทำการแก้ไขแบบฟอร์มนี้ได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลบุคคลที่ส่งแบบฟอร์มแล้ว

 ให้ทำการติดต่อ ศูนย์ภูมิวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลเป็นรายบุคคล