การตั้งถิ่นฐานชุมชนมานิ

ชนเผ่าพื้นเมืองมานิ ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมการเคลื่อนย้ายตามแหล่งอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในผืนป่าดิบชื้นบริเวณเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันกาลาคีรีทางภาคใต้ของไทย ในอดีตอาจมีการเคลื่อนย้ายไปจนถึงประเทศมาเลเซีย แต่ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายค่อนข้างแคบตามข้อจำกัดที่มีอยู่ในหลายๆ ประการ ทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และการลดน้อยถอยลงของผืนป่าสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งอาหาร ตลอดจนความพยายามของภาครัฐในการพยายามให้กลุ่มชนเผ่า
มานิหยุดเคลื่อนย้าย สนับสนุนให้มีการตั้งหลักปักฐานถาวร 

ปัจจุบัน จากการสำรวจล่าสุดในปี 2565 มีชุมชนชาวมานิตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง  สตูล พัทลุง และสงขลา  สามารถจำแนกชุมชนชาวมานิได้ 11 ชุมชนหลักๆ (ดูแผนที่ประกอบ)

ชุมชนมานิที่มีการตั้งบ้านเรือนมั่นคงถาวรโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง จำนวน 6 กลุ่มอยู่ในพื้นี่จังหวัดตรัง 3 กลุ่ม  สตูล 1 กลุ่ม  และสงขลา 2 กลุ่ม มานิที่ตั้งชุมชนถาวรแล้วจะไม่มีการเคลื่อนย้ายเพื่อไปสร้างบ้านเรือนในพื้นที่อื่นๆ และส่วนใหญ่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว 

บ้านเรือนนของมานิเขาหัวสุม จ.ตรัง

บ้านเรือนของมานิศรีลิพัง (เขาน้ำเต้า) จ.ตรัง

ครอบครัวมานิกลุ่มศรีธารโต จ.สตูล

กลุ่มมานินี้ไม่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวร ยังคงไม่สร้างบ้านเรือนมั่นคงถาวร ที่พักมีลักษณะเป็นเพิงมุงด้วยใบไม้ทั้งแบบยกพื้นและไม่ยกพื้น และจะมีการเคลื่อนย้ายตามแหล่งอาหารเฉลี่ยปีละ 3-4 ครั้ง และจะมีการแยกตัวออกจากกลุ่มไปตั้งกลุ่มใหม่เป็นครั้งคราว ปัจจุบันมีอยู่ 5 กลุ่ม อยู่ในจังหวัดพัทลุง 2 กลุ่ม และสตูล 3 กลุ่ม กลุ่มนี้จะยังคงมีการเคลื่อนย้ายไปสร้างที่พักตามแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ในเขตรอยต่อของจังหวัดตรัง สตูลและพัทลุง ในบริเวณป่าเทือกเขาบรรทัด

ที่พักอาศัยของมานิกลุ่มราวปลา อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอ.ปะเหลียน จ.ตรัง กับอ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ที่พักอาศัยของมานิกลุ่มภูผาเพชร อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอ.มะนัง จ.สตูล กับอ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ที่พักอาศัยของมานิกลุ่มวังสายทอง อยู่บริเวณคลองวังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

ที่พักอาศัยของมานิกลุ่มรักษ์ป่าบอน อยู่บริเวณป่าท้ายบ้านโหล๊ะหาร ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ที่พักอาศัยของมานิกลุ่มรักษ์กงหรา อยู่บริเวณป่าน้ำตกนกรำ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง