ประชากร

มานิมีทั้งหมด 12 กลุ่ม

ข้อมูล  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

1.กลุ่ม รักษ์กงหลา   ประชากร    30  คน

2.กลุ่ม รักษ์ป่าบอน  ประชากร     36  คน

3.กลุ่ม ศรีบริพัตร     ประชากร     42  คน

4.กลุ่ม ศรีมะนัง       ประชากร     28  คน

5.กลุ่ม วังสายทอง   ประชากร     53  คน

6.กลุ่ม ช่องฮับ        ประชากร     8  คน

7.กลุ่ม วังคราม        ประชากร     15 คน

8.กลุ่ม ราวปลา        ประชากร     19 คน

9.กลุ่ม ลิพัง            ประชากร    38 คน

10.กลุ่มคลองตง      ประชากร    66 คน

11.กลุ่มเขาพับผ้า     ประชากร     4  คน

12.กลุ่มผัง7            ประชากร     9  คน

มานิมีบัตรประชาชนแล้ว     ทั้งหมด     301  คน

มานิยังไม่มีทะเบียนราษฎร์  ทั้งหมด       66  คน

รวมประชากรมานิ              ทั้งหมด        367  คน